Bone Pathology

  • Pathology Insights - Osteoblastic Lesions with Scott Kilpatrick, MD

https://www.youtube.com/watch?v=v_SFRMD-7uk&list=PL5Sz1btoV3kFwtba5Mp7nBdfamOXoX5UR&index=1

  • Pathology Insights - Osteoblastic Lesions with Scott Kilpatrick, MD

https://www.youtube.com/watch?v=v_SFRMD-7uk&list=PL5Sz1btoV3kFwtba5Mp7nBdfamOXoX5UR&index=1

Last updated